W latach 2014-2018 uczestniczyłam w pracach 3 komisji:

Przewodniczyłam Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Posiedzenia odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Pełen zakres prac i protokoły z posiedzeń dostępne są
Bialoleka/Rada_2014_2018/Komisje/Posiedzenia_komisji/Komisja_polityki_spolecznej_i_ochrony_zdrowia

Byłam wiceprzewodniczącą:

Byłam członkinią:

W latach 2010-2014 uczestniczyłam w pracach 4 komisji:

Przewodniczyłam Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Posiedzenia odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Pełen zakres prac i protokoły z posiedzeń dostępne są
Bialoleka/Rada_2010_2014/Komisje/Posiedzenia_komisji/Komisja_polityki_spolecznej_i_ochrony_zdrowia

Byłam członkinią:

 


Sprawozdanie z roku 2013

liczby:
 • 15 spotkań Komisji
 • 7 radnych
 • 3 członków Zarządu współpracujących z Komisją
 • 7 wydziałów Urzędu Dzielnicy zaproszonych do współpracy i uczestniczących w posiedzeniach Komisji
 • 6 jednostek organizacyjnych współpracujących i uczestniczacych w pracy Komisji w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, SPZOZ Białołęka
działania m.in:
 • współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) i innymi instytucjami polityki społecznej i ochrony zdrowia.
 • wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. działania w sprawie powstania nowej siedziby
 • wsparcie zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.in. działania w sprawie superwizji zespołu, zwiększenia efaktywności poprzez program informatyczny do obsługi zespołu, wskazanie zwiększenia informacji o "Niebieskiej Karcie" w szkołach
 • powstanie nowej przychodni na terenie Białołęki, Nocnej Opieki Lekarskiej
zainicjowanie:
 • przystąpienia Białołęki do rewitalizacji 4 stref: Marywilska, Port Żerański, Świdry, ul. Przykoszarowa
Opiniowanie dokumentów:
 • Program Aktywności Lokalnej na lata 2013 – 2016
 • Sprawozdania z wykonania budżetu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za 2012 rok
 • Uchwały budżetowe oraz propozycje zmian załączników Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu w zakresie kompetencji Komisji za 2013 r.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok.

13 rekomendacji do prac na lata kolejne dla Zarządu, Wydziałów, Biur, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia m.in.
 • Białołęka jako dzielnica posiadająca 100 tys. mieszkańców nie ma ośrodka lecznictwa odwykowego zarówno od alkoholu, jak i narkotyków. Wskazane są inicjatywy w sprawie ich powstania.
 • W porównaniu do innych dzielnic Warszawy Białołęka ma tendencję w kierunku wzrostu bezrobocia i zwiększa się przemoc w rodzinie. Należy rozważyć zwiększenie środków
  na zadanie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które są w chwili obecnej bardzo znikome.
 • Zwiększyć działania w sprawie powstania nowego posterunku lub komisariatu policji, straży miejskiej na terenie Dzielnicy. Zwiększyć ilość patroli w tym patroli szkolnych, ilość programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży w zakresie poznania prawa
  w internecie, cyberprzemocy, profilaktyki antynarkotykowej.
 • Zaktualizować dane jakimi posługują się Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie rzeki Długiej, przekazać informacje dla radnych Komisji (zgodnie z protokołem Komisji z dn. 20.02.2012 r.)
 • Kontynuowanie działań w sprawie rewitalizacji poprzez analizy i poszukiwanie dostępnych rozwiązań

W latach poprzednich Komisja podjęła trzy inicjatywy uchwałodawcze m.in. o poprawę opieki medycznej na terenie Białołęki, modernizację obwałowań rzeki Długiej, zwiększenie zasobów lokalowych przeznaczonych pod użytecznośc publiczną. Komisja przeprowadzała tzw. posiedzenia połączone różnych komisji, które stały się unikatowym miejscem dyskusji i pracy kilkudziesięciu osób nad zagadnieniami tematycznymi. Były to Komisje połączone z Komisją Ochrony Środowiska i Komisją Statutową i Porządku Publicznego.

cały raport z prac Komisji w roku 2013 w protokole 22-01-2014 

więcej na stronie bip.wawszawa.pl .