Obszary działania -> Ochrona środowiska

18.08.2019 19:51 Kategoria: Ochrona środowiska

Odwodnienie Trasy S8 w okolicach Decathlona, Centrum Handlowego, Osiedla Lewandów Leśny, ul. Głębockiej

Mieszkańcy osiedli położonych w sąsiedztwie Trasy Toruńskiej m.in. Lewandów Duży, Derby, Lewandów Leśny zwracają uwagę na problem niedrożnych i niewydolnych rowów melioracyjnych, co ma wpływ na ryzyko zalewania ich posesji podczas deszczy. Ich trudną sytuację potęguje m.in. niedostateczne odwodnienie Trasy Toruńskiej, wysoki poziom wód gruntowych, przestarzała infrastruktura melioracyjna, która jest niewydolna do obsługi wielotysięcznych osiedli. W tym rejonie, w bezpośrednim sąsiedztwie Trasy Toruńskiej mieszka ponad 20 tysięcy mieszkańców.


W tej sprawie, przy współpracy radną dzielnicy Białołęki p. Anną Myślińską podjęłam m.in.  następujące kroki:

Interpelacja nr 1015    z dn. 03-07-2019
renowacji i potrzeby pielęgnacji systemów odwadniających okolice Trasy Toruńskiej na wysokości osiedli Lawendów Duży i Lewandów Leśny.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/A9C91E55-5ECE-45BB-8294-5B48BFA4EDA3,frameless.htm

Interpelacja nr 781 z dn. 25-04-2019 przebudowy ekranów akustycznych, nasadzenia nowych drzew i ochrony istniejącej zieleni przy Trasie Toruńskiej przy osiedlu Lewandów Duży.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C073DA4F-7BE5-4C3C-8417-A418F43F91AD,frameless.htm

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C073DA4F-7BE5-4C3C-8417-A418F43F91AD,frameless.htmInterpelacja nr 780 z dn. 25-04-2019 odwodnienia Trasy S8 na wysokości Białołęki i Targówka.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/31115839-10AD-4F38-9D9B-1BEC8D7B487F,frameless.htm

Interpelacja nr 600 z dn.  07-03-2019 odwodnienia Trasy S8.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D65444C3-1DCF-4DE1-A1F1-66DCABF66673,frameless.htm

Najważniejsze rowy dla obsługi okolicy Trasy Toruńskiej to:

1) Rów tzw. marecki. Biegnie z Marek wzdłuż ulicy Geodezyjnej - na linii wschód - zachód -, koło osiedla Lewandów Duży, Lidla, pod Głębocką, skręca pod S8 i koło Castoramy wpada do Kanału Bródnowskiego. Ten rów zbiera wodę z sąsiednich działek, ale też ze zbiorników retencyjnych przy IKEI oraz z kanału biegnącego z północnej Białołęki na wysokość  osiedla Agromana . Na tym kanale są liczne przepusty drogowe, które hamują spływ wody. Kanał ten podlega zarządowi melioracji.


2) Drugi kanał - biegnie na wysokości osiedla Lewandów  - pomiędzy nami a Decathlonem, w linii południe - północ i na skrzyżowaniu ulicy Geodezyjnej wpada do kanału mareckiego (pod ulicą). Odbiera on wodę z Decathlonu, który ma obok rowu zbiornik retencyjny na deszczówkę i być może jeszcze skądś, ale nie wiemy co jeszcze jest do tego rowu podłączone. Odbiera też oczywiście deszczówkę z całej okolicy, która spływa np. z ulicy.
Ten kanał należy do PHN i od początku nie jest utrzymywany tj. sprzątany i koszony. Robi to Wspólnota osiedla Lewndów Leśny, w trosce o to by kanał był drożny.
 


Mieszkańcy zgłaszają następujące problemy:

Przestarzała infrastruktura melioracyjna

Rowy w tej okolicy mają za małe przepusty pod jezdniami. Problem ten dotyczy głównie rowu biegnącego z Marek w kierunku Wisły, który jest rowem zbiorczym dla innych rowów na terenie Targówka i Białołęki. Rów ten zbiera wody opadowe z całej okolicy oraz z dużych zbiorników retencyjnych przy centrum handlowym IKEA. Dodatkowo przepusty zagrodzone są kratkami, co powoduje, że często zbierają się tam różne śmieci, tamujące przepływ wody. Powoduje to spiętrzenia wody przed przepustami, a co za tym idzie wyższy poziom wód w rowach. Co z kolei powoduje brak odpływu wód z sąsiednich działek, w tym zajętych przez osiedla. A ma to znaczenie, gdyż w tym rejonie jest wysoki poziom wód gruntowych.

Zbyt rzadka pielęgnacja, wielu właścicieli rowów

Kolejnym problemem jest niedostateczne koszenie rowów melioracyjnych lub wręcz brak tych prac.
Główny rów w tej okolicy znajduje się przy ulicy Geodezyjnej. W ubiegłym roku główny rów w tej okolicy był wykoszony tylko raz i to bardzo późno, bo w sierpniu. Inne rowy należą nadal do prywatnych właścicieli gruntów i nie są koszone w ogóle lub są koszone w tzw. czynie społecznym przez okoliczne Wspólnoty Mieszkaniowe.

Problemy ze spływem wód w tej części miasta powoduje też przejście głównego rowu pod drogami znajdującymi się w gestii ZDM i GDDKiA (trasa S8). Niestety najprawdopodobniej podczas modernizacji SB wykonano za małe przepusty, które w okresach intensywnych opadów tamują przepływ wody w rowach.

 

Uciążliwości  - zalewanie piwnic, domów, ulic, wypadki w wyniku lodu na nieodśnieżanej ulicy

Potrzeba instytucjonalnych działań, nie społecznych.

Mieszkańcy wykonują też społeczną pracę sprawdzając stan drożności rowów na rozległym terenie.
Monitorują główny kanał biegnący z Marek w kierunku Wisły. Rów ten koło Lidla łączy się kanałem, który biegnie wzdłuż Trasy Toruńskiej i odprowadza wodę z kanałów oraz ze zbiorników retencyjnych na terenie IKEI. Dalej za ulicą Głębocką kanał ten łączy się kanałem biegnącym z północy Białołęki i tam zakręca, by pod Trasą Toruńską - przepływając koło Carrefoura - znaleźć ujście w Kanale Bródnowskim, koło Castoramy.

Ten główny rów jest w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji.
Wspólnota Mieszkaniowa - zwłaszcza w okresach silnych deszczów - monitoruje stan wody w rowie, stan przepustów (czy nie są zapchane, jeśli są zapchane sama usuwa śmieci oraz powiadamia o tym zarządcę rowu) oraz alarmuje okoliczne podmioty (w tym zarządców centrów handlowych) o nie zrzucanie wody opadowej do rowów ze swoich zbiorników retencyjnych. Ponadto Wspólnota stale monituje Wojewódzki Zarząd Melioracji o regularne koszenie rowu.
Mieszkańcy sami wykonują te zadania w trosce o swoje osiedle. Sprawdzają stan przepustów gdyż ich zapchanie automatycznie zwiększa ryzyko zalania ich osiedla. Chodzi  m.in. o poniższe przepusty:  
- przy Lidlu, gdzie łączą się dwa kanały z Marek i z terenu IKEI
- na skrzyżowaniu ulic Geodezyjnej i Geometrycznej.
Oba te przepusty na wlocie rowu pod jezdnię mają zamontowane kratki, które zbierają śmieci.

Groźba częstych podtopień

Obawy mieszkańców o zalanie, wydają się być uzasadnione. Stan wód gruntowych jest wysoki – na tym obszarze Białołęki to ok. 70 cm. Oznacza to, m.in. że grunt nie przyjmuje już wody. W momentach kryzysowych w 2017r. – wówczas były duże i częste opady deszczu - mieszkańcy stwierdzili w kilku blokach i w garażu, że woda zaczęła już wypływać na posadzkę garażową oraz na klatki schodowe. Gdyby deszcze nie ustały, to mogłoby dojść do zalania  osiedli. Ponadto we wcześniejszych latach osiedle Lewandów Leśny zostało dwukrotnie zalane.

Piętrzenie wody wynika z faktu, że do tego kanału wpływają wody z kanałów pobocznych (z północy Białołęki i z Targówka, w tym z centrum IKEA) oraz ze zbiorników retencyjnych. I jeśli woda piętrzy się przy Lidlu (bo tam jest dopływ z kanału z terenu IKEI i przepust z kratką), to automatycznie wzrasta poziom wody przy innych osiedlach. Bo kanał nie odbiera szybko wody. A jeśli dodamy do tego wysoki poziom wód gruntowych, to woda opadowa nie ma gdzie spływać. Tym bardziej, że cała okolica jest poddana silnej urbanizacji – deweloperzy uzyskują pozwolenia na budowę na kolejne osiedla, przez co zmniejsza się ilość terenów zielonych, które są naturalnym „zbiornikiem retencyjnym”. I to powoduje ryzyko zalania osiedli.