Obszary działania -> Zagospodarowanie przestrzenne

10.01.2012 22:31 Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Wyświetl tylko kategorię:Zagospodarowanie przestrzenne

Plan Augustów


W związku z przystąpieniem przez Władze m.st. Warszawy do sporządzania planu rejonu Augustów w Białołęce, zwróciłam się z wnioskiem o przeanalizowanie przez Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy potrzeby zaplanowania na terenie planu następujących inwestycji:

1. Pętla autobusowa w okolicach ul. Kroczewskiej lub u zbiegu TOG i TMP.

Pętla umożliwi obsługę komunikacją miejską rejonu ulic nieposiadających komunikacji miejskiej takich jak ul. Wojdyńska, ul. Kroczewska, ul. Chudoby. Obszar Białołęki wsch pomiędzy granicą z Markami do rejonu ulic po których kursuje komunikacja miejska (Kąty Grodziskie, Ruskowy Bród, Olesin) zajmuje powierzchnię ok. 10 km2. W chwili obecnej nie ma na obszarze tych ulic komunikacji miejskiej, a mieszkańcy do najbliższego przystanku mają ok. 1,5 – 3 km. Okolice te czeka intensywna rozbudowa, podobnie jak w innych częściach dzielnicy stąd niezbędne jest podłączenie tego rejonu do obsługi komunikacją miejską. Pętla ulokowana w rejonie Augustów, wraz z zaplanowaniem nowych dróg jest szansą na obsługę większości górnych partii Białołęki, położonych tuż przy granicy z Markami.

W pracach nad Studium Obsługi Komunikacyjnej wsch. obszaru Białołęki wniosek ten był zgłaszany przez Stowarzyszenie Moja Białołęka wraz z prezentacją sytuacji mieszkańców ul. Kroczewskiej, jednakże z uwagi na zbyt mało czasu pracy nad dokumentem, oraz brak informacji o planowanych osiedlach jego analiza nie została dokończona.

2. Połączenie rejonu Augustów z ul. Berensona – np. poprzez utworzenie drogi idącej w kierunku rzeki Długiej, wzdłuż granicy planu, przechodzącej przez rzekę Długą i łączącej się z planowanym nowym odcinkiem ul. Berensona (od granicy z Markami do ul. Oknickiej), następnie w kierunku ul. Głębockiej. (W załączonym rysunku droga oznaczona jako Nr 2)

Poza obsługą nowych osiedli, droga umożliwi dotarcie do pętli autobusowej i zawrotkę wielu linii autobusowych obsługujących wielotysięczne osiedla Derby, Lewandów, połączy będące przy granicy z Markami „Osiedle nad Rzeczką”. Może to być istotne połączenie jako droga ewakuacyjna.
W związku z pracami nad planem rejonu Augustów jest możliwość, aby zaplanować drogi ewakuacyjne i utworzyć połączenia korzystne dla mieszkańców, nie tylko na co dzień, ale i w przypadku konieczności ewakuacji.

W chwili obecnej w Białołęce wsch. nie ma dróg ewakuacyjnych na wypadek zagrożeń, wojny. Bliskie sąsiedztwo rzeki Długiej, posiadającej zły techniczny stan wałów przeciwpowodziowych wzmaga niebezpieczeństwo powodzi. Podczas zeszłorocznych styczniowych roztopów brakowało ok. 80 cm, aby woda przelała się przez przedwale na wysokości ul. Chudoby.

Przerwanie wałów grozi zalaniem znacznego obszaru Białołęki. W chwili obecnej obszar wschodniej Białołęki z terenów rolniczych podlega intensywnym procesom urbanizacyjnym. W ciągu najbliższych 8 lat - ilość mieszkańców szacunkowo zwiększy się z ok. 40 tys do 80 tys.

Sytuację bezpieczeństwa mieszkańców wschodniego obszaru Białołęki, dodatkowo komplikuje fakt, że obszar nie ma dostatecznie przygotowanej infrastruktury drogowej w przypadku konieczności ewakuacji. Przykładem jest most na ul. Zdziarskiej w pobliżu planowanego 5 tysięcznego osiedla, który ma tylko po jednym pasie ruchu i nie posiada ciągu pieszego. Rada dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy uchwałą  Nr XI/48/11 z dnia 25 maja 2011 roku zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej oraz brak dostosowanej infrastruktury drogowej do ewakuacji.

3. Połączenie rejonu Augustów z Markami np. poprzez drogę idącą przez lasy w kierunku cmentarza w Markach. Utworzenie połączenia ZTM z Markami.

W chwili obecnej Białołęka nie połączenia drogowego z Markami innego niż przez ul. Lewandów. Ze względu na rozległy  obszar Białołęki w pobliżu granicy z Markami, mieszkańcy potrzebują kilku połączeń, jako dróg do pracy, punktów usługowych, do pobliskiego cmentarza, do tras wyjazdowych E67, S8. Połączenie z rejonu Augustów może być naturalnym najkrótszym wyjściem ewakuacyjnym bez konieczności przekraczania rzeki Długiej. W chwili obecnej jest to bardzo często wykorzystywana droga leśna, łącząca Białołękę z Markami (W załączonym rysunku droga oznaczona jako Nr 3)

4. Utworzenie połączenia drogowego (ZTM) do ul. Wojdyńskiej dalej w kierunku ul. Olesin – ul. Płochocińska . W chwili obecnej jest to leśna droga. (W załączonym rysunku droga oznaczona jako Nr 4)

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy uwzględniło konieczność utworzenia dróg ewakuacyjnych i potrzebę poprawy terenu komunikacją miejską w rejonie Augustów i przy granicy z Markami.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie,  że Studium Obsługi Komunikacyjnej wsch. obszaru Białołęki wymaga uzupełnień o analizy na wskazanym obszarze. Jednocześnie w przypadku pozytywnych opinii i możliwości wykorzystania potencjału rejonu Augustów uprzejmie proszę, o złożenie stosownych wniosków podczas tworzenia planu.

 

Harmonogram prac nad planem:

12.02.2012 - Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o przystąpieniu do planu
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/E2FAE272-3673-4CCB-8426-FE3FE00E8821/838527/mpzp_Augustow1.jpg

16.02.2012 - jako radna składam wnioski do planu http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000cf8e1/sgpunolwqkkaegntazrohphufulndlnx/3831borowska.pdf

 

Źródła:

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/broszura_partycypacja_w_procesie_planistycznym.pdf


USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [wybrane fragmenty]
http://konsultacje.um.warszawa.pl/kompendium_wiedzy/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym