Obszary działania -> Komunikacja i infrastruktura

27.08.2010 13:36 Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Wyświetl tylko kategorię:Komunikacja i infrastruktura

Studium Komunikacji Wschodnich obszarów Białołęki

Studium Komunikacji Wschodnich obszarów Białołęki zostało określone w 2006 przez Radę Miasta jako „niezbędny do wykonania warunek prawidłowego prowadzenia procesów inwestycyjnych” na terenie wsch. Białołęki (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m .st Warszawy str.111).


Jest to kluczowy dokument umożliwiający "ogarnięcie" chaotycznej zabudowy i zaplanowanie dróg, oraz obsługi komunikacyjnej. To analizy ruchu samochodów jakie są w chwili obecnej  i jakie nastąpią w kolejnych latach, gdy na obszarze pomiędzy Płochocińską, a Markami będzie 120 tys mieszkańców.  To priorytety inwestycji drogowych jakie należy przedsięwziąć - dziś lub za kilkanaście lat.
Mimo, że dokument został zapisany w Studium jako niezbędny do realizacji, jednak nie był opracowany. Wnioski "Mojej Białołęki" sprawiły, że zwróciliśmy uwagę na konieczność przystąpienia władz miasta do realizacji studium.
W uzasadnieniu wniosku, zwracaliśmy uwagę, że sytuacja wyprowadzenia ruchu samochodów z wsch. części Zielonej Białołęki, przez dwie wiejskie drogi bez poboczy i chodników, liczne wypadki drogowe, nieustanne korki, brak normalnej komunikacji już w chwili obecnej jest nie do zaakceptowania, a dopiero mniej niż połowa obecnie budowanych domów jest zamieszkana. W odpowiedzi na wniosek Mojej Białołęki zostało sporządzone Studium Komunikacji Wschodnich obszarów Białołęki, określające miejsca niezbędnej infrastruktury, ronda, światła oraz obsługę obszaru komunikacją miejską.

Jako radna przygotowałam Stanowisko Rady Dzielnicy w sprawie   w sprawie: zmian w Studium obsługi komunikacyjnej wschodniej części obszaru dzielnicy Białołęka. W odpowiedzi na Stanowisko Rady, m.st. Warszawa przystąpiło do opracowania Studium poprowadzenia metra na wschodnią część dzielnicy Białołęka.
Stanowisko Rady przyjmuje istotną wizję rozwoju komunikacyjnego dla Białołęki wsch. Jest to m.in. konieczność obsługi terenu transportem szynowym (tramwajem lub metrem), poprowadzenia autobusów do istniejącej linii tramwajowej na Annopolu, Żeraniu, zlikwidowanie białych plam terenów w których nie ma komunikacji miejskiej np. Zdziarska, Wojdyńska, Berensona. Radni nie zgadzają się z tezami miasta, że istnieje dostateczna ilość miejsc parkingowych oraz zwracają uwagę na konieczność modernizacji lub budowy ulic.

http://www.bialoleka.waw.pl/data/votesProjects/druk_nr_201.pdf

Jako nieaktualne, wymagające korekty, Rada wskazuje następujące założenia Studium:

a) ilość mieszkańców - przyjęto 20 tys. mieszkańców, natomiast w chwili obecnej ilość mieszkańców wynosi ok. 50 tys. Należy zwiększyć ilość mieszkańców zarówno w stanie aktualnym jak prognozowanym uwzględniając najwyższy w Warszawie przyrost naturalny. Przyjęto średni dla Warszawy – w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy jest praktycznie dwukrotnie wyższy.

b) plany zagospodarowania przestrzennego – przyjęto, że większość obszaru posiada obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym rozwój układu drogowego wschodniej Białołęki ma dotyczyć jedynie adaptacji istniejących ulic o niskich parametrach, oraz rozbudowy kilku ulic. Natomiast w chwili obecnej jest w trakcie procedur planistycznych 8 nowych planów: Trasy Mostu Północnego (na odcinku od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej), MPZP rejonu węzła komunikacyjnego Trasy Toruńskiej i projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, MPZP osiedla Kąty Grodziskie, MPZP rejonu Brzezin, MPZP obszaru Mańki część Zachodnia, MPZP obszaru Mańki część Wschodnia, MPZP osiedla Kobiałka - Mochtyńska, MPZP obszaru Augustów w którym niezbędne jest zaplanowanie całkowicie nowych dróg. Powstaje też Studium modernizacji obwałowań rzeki Długiej, koncepcja przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu ulic Głębocka – T.O.G do Trasy Mostu Północnego z przekroczeniem Trasy Toruńskiej, Rada Dzielnicy Białołęka przyjęła stanowisko
w sprawie potrzeby poprowadzenia metra na Zieloną Białołękę.

c) Studium powstało w oparciu o założenie wariantu "minimalnego", t.j. "prawie nic nie robić", poza drogami i liniami autobusowymi, niezbędnymi dla zapewnienia dostępu do sieci transportowej i inwestycjami, które mają być realizowane ze środków inwestorów innych niż miasto (np. PKP PLK i GDDKiA). Przyjęcie takiego założenia uniemożliwia optymalne i racjonalne analizy inwestorskie m.in.
poprowadzenia metra na wschodnią Białołękę.