Obszary działania -> Zagospodarowanie przestrzenne

03.09.2010 14:22 Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Wyświetl tylko kategorię:Zagospodarowanie przestrzenne

Plan Mańki Zachodnie


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)  Mańki Zachodnie został wyodrębniony z planu X-71 cz.1  największego planu Białołęki (670 ha). Określa warunki zabudowy wschodniej Białołęki w górnej jej części: pomiędzy ul. Kobiałka, a ul. Zdziarską i między ul. Płochcińską, a rzeka Długą. Jest to drugi plan miejscowy uszczegółowiany w wyniku starań Mojej Białołęki. W 2008 roku Rada Miasta uchwaliła zmianę  planu Kąty Grodziskie (200 ha), a 15 lipca  2010  Plan Mańki Zachodnie (177 ha).

Pierwotne zapisy planu Mańki Zachodnie, dopuszczały chaos przestrzenny. Nie uwzględniały odpowiednich parametrów dróg, ścieżek rowerowych, chodników, pasów zieleni, placów zabaw, miejsc usług i rekreacji. Nie chroniły środowiska przyrodniczego, ani nie oddawały charakteru okolicy - strefy przedmieść.

Działania „Mojej Białołęki” ,w których uczestniczyłam, zmierzające do sporządzenia prawidłowego planu miejscowego, trwały trzy lata. Miały na celu zapobiegnięcie przyszłych problemów społecznych powstałych wyniku eksurbanizacji tego obszaru. W trakcie dramatycznej walki o zmianę planu powstało opracowanie  „71 powodów dla których należy zmienić plan x-71 cz.1”. http://www.mojabialoleka.pl/fileadmin/site-mojabialoleka.pl/inicjatywy/71_powodow_X-71_cz1_091026.pdf 

W kilku aspektach został przeanalizowany stan  "jaki jest", a jaki "powinien być". Inicjatywę wsparły media. www.tvnwarszawa.pl/28415,1624351,0,2,na_bialolece_powstaje_nowe_miasteczko_wilanow,wiadomosc.html

Władze m.st Warszawy odpowiedziały pozytywnie na kilka tysięcy wniosków mieszkańców, kilka uchwał Rady Dzielnicy, oraz trzy lata wniosków i prezentacji  "Mojej Białołęki". 15 lipca 2010 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o sporzadzeniu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mańki Zachodnie (MPZP).

Plan Mańki Zachodnie (MPZP) w założeniach Rady Miasta  przewiduje budowę w zgodzie ze zrównoważnomy rozwojem, przestrzenią publiczną, ochroną walorów przyrodniczych i utworzeniem sieci komunikacyjnej. Funkcją podstawową będzie zabudowa jednorodzinna z minimum 60% udziałem powierzchni biologiczno czynnej. Rzeka Długa będąca granicą opracowania, stanowiąca zdegradowany system została określona jako "system do odtworzenia w pierwszej kolejności". Zostaną  podtrzymane zapisy Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w których tereny wschodniej Białołęki określono jako obszar przedmieść wielkich miast i teren należący do Systemu Przyrodniczego Warszawy. 

Harmonogram prac:

2012.07.09 - Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Manki_zach_przystapienie.htm

2012.08 - Mieszkańcy mogą składać wnioski do planu na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, lub w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN piętro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia”) w terminie do 10 sierpnia 2012 r.

2012.08 - Jako Prezes Stowarzyszenia Moja Białołęka zgłaszam wnioski do planu: http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci-ab/szczegoly/article/563.html

Źródła:

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/broszura_partycypacja_w_procesie_planistycznym.pdf

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [wybrane fragmenty]
http://konsultacje.um.warszawa.pl/kompendium_wiedzy/ustawa-o-planowaniu-zagospodarowaniu-przestrzennym

Media:

Gazeta Echo Białołęckie http://www.gazetaecho.pl/manki-zachodnie-czego-potrzebuje-wschodnia-bialoleka_62172