29.08.2012 11:36

Plan Mańki Zachodnie

ścieżki rowerowe, pętla autobusowa, nowe centrum lokalne, turystyka i rekreacja wodna, ochrona dziedzictwa archeologicznego. 9 sierpnia Stowarzyszenie Moja Białołęka zgłosiło wnioski do planu Mańki Zachodnie.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Mańki część Zachodnia na obszarze wschodniej części Białołęki postrzegamy jako obszar o dużym potencjale turystycznym, o trasach często uczęszczanych m.in. ze względu na kanał Żerański: Warszawa-Białołęka, Białołęka – Zegrze. Poprzez coraz liczniejszą zabudowę mieszkaniową na całej wschodniej części, sąsiedztwo 8 tys osiedla Miasteczko Regaty,  brak boisk i terenów sportowych, naturalny potencjał sportów wodnych widzimy potrzebę utworzenia przestrzeni  na  sport i rekreację  z filią Białołęckiego Ośrodka Sportu, siecią dróg rowerowych.

Wyzwaniem wymagającym szczególnej staranności jest zaplanowanie modernizacji wałów przeciw powodziowych Długiej, wytyczenie infrastruktury drogowej, w szczególności w rejonie nowopowstającej zabudowy wzdłuż Kanału  oraz wykorzystanie potencjału wykopalisk archeologicznych w tym zaplanowania  miejsca na muzeum.

W odpowiedzi na Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki – część zachodnia z dn. 28.06.2012, wnioskuję o ustalenie na tym obszarze zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie kształtowania zabudowy poprzez:

I. Ochronę strefy funkcjonalnej - przedmieścia
1. Utrzymanie dotychczasowego charakteru przestrzennego obszaru planu, co oznacza dominację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na omawianym obszarze obecnie nie ma zabudowy wielorodzinnej. Istniejąca infrastruktura drogowa jest bardzo niewydolna. Zapełnienie terenu budownictwem jednorodzinnym będzie bardzo obciążające dla istniejącego układu komunikacyjnego, a wprowadzenie budownictwa wielorodzinnego spowoduje jego całkowitą niewydolność. Wnioskujemy zatem o zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; Wnioskujemy o zabudowę jednorodzinną i rozwinięcie układu ulic z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

2. Ograniczenie wielkości minimalnej dla działki budowlanej na 1000m kw. , oraz warunek pozostawienia co najmniej 60% obszaru takiej działki w stanie niezabudowanym.

3. Utworzenie obszaru pełniącego funkcje Centrum Lokalnego wraz z parkiem, miejscami usługowymi, rekreacji i sportu wraz z filoą Białołęckiego Ośrodka Sportu np. z basenem, boiskiem do gry w piłkę plażową w górnej partii planu, w pobliżu osiedla Miasteczko Regaty na 8 tys mieszkańców np. okolice ul. Mochtyńskiej, ul. Białołęckiej, ul.Kobiałka.

4. Wytyczenie rezerwy pod obiekt użyteczności publicznej na cele oświatowe, ochrony zdrowia, Straż Pożarną, Posterunek Policji

5. Zakaz budowania obiektów handlowych galerii handlowych itp. o powierzchni powyżej 400m kwadratowych.

6. Usytuowanie przepompowni ścieków

II. Dostępność do infrastruktury drogowej, poprawa komunikacji.
1. Wytyczenie przedłużenia ulicy Białołęckiej do ul. Kobiałka, wytyczenie ul Zdziarskiej (wraz z jej poszerzeniem) do ul. Białołęckiej wraz z rondem. Zaplanowanie gęstszej sieci ulic.

2. Utworzenie pętli autobusowej wraz z parkingiem samochodowo - rowerowym w okolicach ul. Mochtyńskiej (lub Białołęckiej na odcinku Zdziarska – Kobiałka) i ul. Kobiałka. W chwili obecnej są duże utrudnienia z obsługą komunikacyjną osiedla Miasteczka Regaty (ok. 8 tys mieszkańców) polegające na tym, że nie ma pętli autobusowej na osiedlu lub w okolicach osiedla. Powstanie pętli umożliwiłoby kursowanie autobusu z ulicy Ruskowy Bród do ul. Kobiałka Regaty, a tym samym poprawę obsługi komunikacyjnej górnej partii obszaru Białołęki.

3. Poszerzenie ul. Płochocińskiej jako ulicy wjazdowej do miasta, pełniącej funkcje reprezentacyjne. Należy przewidzieć odwodnienie ul. Płochocińskiej, ale tak, by po wschodniej stronie dało się wykonać chodnik. Należy zaplanować „łączniki” pomiędzy ul. Płochocińską, a ścieżką rowerową nad Kanałem Żerańskim co paręset metrów. Każdy łącznik powinien mieć na ul. Płochocińskiej lewo- i prawo skręt.

4. Zaplanowanie, wytyczenie chodników oraz wzdłuż istniejących ulic Białołęcka, Ostródzka, Zdziarska, Mochtyńska i pozostałych.

III. Priorytet ścieżek rowerowych
1. Wytyczenie ścieżek rowerowych, wnioskujemy o zaplanowanie ścieżek na trasach.:
a) Pętla autobusowa Bródno > Kładka nad Trasą Toruńską > Bogoriów > Ostródzka > Mochtyńska > Kobiałka > Olesin (pętla autobusowa)
b) Leona Berensona od Ostródzkiej > Kąty Grodziskie> Wyszkowska > Kroczewska > Zdziarska > kanał Żerański.
c) Modlińska > Płochocińska > Kobiałka > Ostródzka
d) po obu stronach Kanału Żerańskiego,
e) wzdłuż rzeki Długiej.

Wszystkie drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe należy projektować jako oświetlone i z nawierzchnią np. asfaltową. Prowadząc linię oświetleniową należy zaprojektować równoległą linie „normalnego” zasilania elektrycznego. Należy się bowiem spodziewać, że przy trasie rowerowej prowadzącej do Zalewu Zegrzyńskiego powstaną obiekty rekreacyjno-usługowe, jak piwogródki, warsztaty rowerowe, wypożyczalnie łodzi itp.

Wszystkie powstające drogi powinny mieć ścieżki rowerowe. Rower na terenie Zielonej Białołęki (obszar o słabo rozwiniętej infrastrukturze i komunikacji miejskiej)  pełni funkcję nie tylko rekreacyjną, ale i użytkową. Poruszają się nim w szczególności  dzieci jadące do szkoły, mieszkańcy, którzy przemieszczają się pomiędzy sąsiednimi ulicami. Rower jest naturalnym środkiem komunikacji. Jest elementem  zdrowego stylu  życia, profilaktyki zdrowia. Są to wartości istotne dla mieszkańców tego obszaru.
 
IV. Ochrona przeciwpowodziowa

1. Poszerzenie wału przeciwpowodziowego rzeki Długiej
2. Droga  przy wale przeciwpodziowym
 


V. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

1. Przystanki dla tramwaju wodnego na obu końcach x-71/1 po obu stronach Kanału Żerańskiego. Przystanki jako obszar  minimum 2000 m2 pod „rekreację i usługi”, z pomostami cumowniczymi, doprowadzonym prądem, wodą i kanalizacją, funkcją restauracyjną, parkingiem na ok. 100 samochodów.

2. Port jachtowy i klub motorowodny, wioślarski i wędkarski przy ujściu Rzeki Długiej (Kanału Markowskiego) na przestrzeni ok. 1,5 -2 ha– po obydwu stronach Kanału. Powstanie portu umożliwiłaby likwidacja progu (niby-jazu) pod mostkiem oraz zmiana przebiegu ostatniego odcinka wału przeciwpowodziowego Rzeki Długiej, pogłębienie zbiornika do około 1,5-2,0 m głębokości.

3. Port jachtowy na wylocie Zdziarskiej, w miejscach gdzie poszerzony jest Kanał (po obu stronach) wraz z zakątkiem rekreacyjno – restauracyjnym.

4. Ochrona rowów melioracyjnych.

5. Ochrona dziedzictwa historycznego:

a)  obowiązkowe archeologiczne badania ratunkowe  dla inwestorów na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków,

b) Rowerowe przystanki archeologiczne w postaci małej architektury takiej jak  ławki, stojaki rowerów. Przystanki powinny być umieszczone na trasie miejsc wykopalisk w celu popularyzacji wiedzy osadnictwa m.in. z okresu neolitu na terenie Białołęki, kultury łużyckiej (XIII i XII w. p.n.e.) i kultury przeworskiej.  Umożliwią podróż w czasie do prehistorycznej Białołęki. W chwili obecnej wskazane jest zaprojektowanie dwóch przystanków: 
- osiedla Osada Brzeziny (przy nowoprojektowanej drodze) Na terenie osiedla były w przeszłości 2 chaty, paleniska,  studnie oraz  unikatowe obiekty produkcyjne -  2 dymarki,  doły z plecionką do obróbki lnu lub konopi.
- na skrzyżowaniu ul. Zdziarska – Ostródzka znajdowały się budynki mieszkalne, 
        prehistoryczny cmentarz.

Przystanki powinny znajdować się na wylocie każdej ulicy przy której położone domostwa miały obowiązek prowadzenia badań ratunkowych.

c) Miejsce na muzeum i edukację


Wniosek ten jest natury urbanistycznej i w związku z tym odnosi się do całego planu, a nie do konkretnej nieruchomości.

Potencjał obszaru Mańki Zachodnie - liczne kanały i rzeka Długa –są przedmiotem inicjatyw i zainteresowania Stowarzyszenia Moja Białołęka i istotne jest dla mieszkańców, aby zostały spełnione funkcje strefy przedmieść określone w studium zagospodarowania tego terenu wraz z utworzeniem dodatkowego dla terenu Białołęki wschodniej Centrum Lokalnego.

 

Agnieszka Borowska

Prezes Moja Białołęka